นัดเข้ารับบริการ

< Back

แบบเอกสารให้ความยินยอม
ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามที่กำหนดในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น โดยเอกสารนี้ ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมกับบริษัท แปซิฟิคไทย มอเตอร์สปอร์ตส์ จำกัด (“เวิร์นส์ ประเทศไทย”) ในการจัดเก็บ รวบรวม ใช้ ส่งต่อ โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้กับ บริษัท แปซิฟิคไทย มอเตอร์สปอร์ตส์ จำกัด บริษัทในเครือ คู่ค้า บุคคล/นิติบุคคล ซึ่งอาจอยู่หรือไม่ได้อยู่ในประเทศไทย ตามที่ เวิร์นส์ ประเทศไทยเห็นสมควร เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาธุรกิจและการตลาดของเวิร์นส์ ประเทศไทย อนึ่ง ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับว่า เวิร์นส์ ประเทศไทยอาจโอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้องได้ตามที่กฎหมายกำหนด ด้วยการลงนามในเอกสารฉบับนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้ เวิร์นส์ ประเทศไทยโอน และส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลที่อยู่ในต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลตามที่ระบุข้างต้น ในการนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า ประเทศที่รับข้อมูลอาจไม่มีมาตรฐานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมตามที่กฎหมายไทยกำหนดไว้ อนึ่ง ข้าพเจ้าตกลงที่จะรับการติดต่อทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ โทรศัพท์ และข้อความ หรือโดยวิธีอื่น เกี่ยวกับข่าวสาร ผลิตภัณฑ์และบริการอื่น (ที่จัดให้โดยเวิร์นส์ ประเทศไทยหรือกลุ่มบริษัทเวิร์นส์ หรือคู่ค้าที่เวิร์นส์ ประเทศไทยคัดเลือกด้วยความระมัดระวัง) ซึ่งอาจเป็นประโยชน์กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า เวิร์นส์ ประเทศไทย อาจขอความช่วยเหลือจากข้าพเจ้าเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับการทำวิจัยทางการตลาดเพื่อช่วยพัฒนาบริการให้กับลูกค้า