SEDAN
ESTATE/HATCHBACK
SUV/CROSSOSVER
SEDAN
ESTATE/HATCHBACK
SUV/CROSSOSVER

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวอลโว่

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Volvo SARA Service 2.0

สิทธิประโยชน์สมาชิก Volvo SARA Service 2.0 
 
ติดต่อโดยใช้โทรศัพท์พื้นฐาน  1-800-700-600 (โทรฟรี) 
ติดต่อโดยใช้โทรศัพท์มือถือ   1-401-700-600 (เพียง 3 บาท/ นาทีทั่วประเทศ) หรือ Volvo Care Center: 02-305-4499 
 
- ฟรี บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินไม่จำกัดจำนวนครั้ง 
- ฟรี บริการยก/ลากรถ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง 
- ฟรี บริการยก/ลากรถ ไปยังศูนย์บริการอย่างเป็นทางของวอลโว่ที่ใกล้ที่สุดไม่จำกัดระยะทาง 
- กรณีที่ต้องการยก/ลากรถ ไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการของวอลโว่ ฟรียก/ลากในระยะทาง 15 กม. กรณีที่ต้องการยก/ลาก เป็นระยะทางมากกว่า 15 กม. คิดค่าบริการ กม.ละ 25 บาท โดยสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
- สำหรับการยก/ลากรถระยะทางไกล (เกินกว่า 50 กม.) ทางศูนย์คอลเซ็นเตอร์จะต่อรองราคาเหมาจ่ายกับผู้ให้บริการ ยก/ลากรถโดยคำนวณจากอัตราที่ต่ำกว่า โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน 
- ฟรี บริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชม. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือรถเสีย 
- กรณีล็อครถโดยไม่ตั้งใจ เจ้าหน้าที่จะประสานงานเพื่อนำกญุแจสำรองมาให้ ณ จุดเกิดเหตุ ภายในระยะทาง 20 กม. กรณีที่เกินกว่า 20 กม. คิดค่าบริการกม.ละ 25 บาท กรณีที่ต้องการใช้ช่างกุญแจที่มีความชำนาญเพื่อหาวิธีการ เข้าไปในรถนั้นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน   และค่าใช้จ่ายสำหรับช่างกุญแจ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  
- ฟรี บริการจัดส่ง่น้ำมัน ไม่เกิน 5 ลิตร ในกรณีเกิดเหตุน้ำมันหมดฉุกเฉิน จนรถไม่สามารถขับเคลื่อนได้ เพื่อให้ลูกค้า สามารถขับเคลอื่นไปยังสถานีน้ำมันที่ใกล้ที่สดุได้  โดยบริการนี้จำกัดเพียง 1 ครั้งต่อปี 
 
*บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คุ้มครองกรณีที่เกิดจากอบุัติเหตุและภัยธรรมชาติ* 
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวอลโว่

ฟรีประสานงานการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Sliver Package

สิทธิประโยชน์สมาชิก Volvo Assistance:  Sliver Package ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี คันละ 1,790 บาท (สำหรับรถยนต์อายุไม่เกิน 10 ปี)
 
ฟรีประสานงานการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน
 - เรื่องเครื่องเครื่องปรับอากาศ
- เรื่องเกี่ยวกับระบบประปา
- เรื่องไฟฟ้าภายในบ้าน
- เรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ในบ้าน เช่นตู้เย็น, เครื่องแช่แข็ง, เครื่องทำน้ำร้อน ต่าง ๆ
- เรื่องการบริการกำจัดสัตว์ดุร้ายที่ไม่พึงประสงค์ให้หมดไปจากที่พักอาศัย เช่น งู ต่อ แตน
 
ฟรีประสานงานการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านการแพทย์
 
- การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน บริษัทฯ จะประสานงานในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานและตั้งอยู่ใกล้ที่สุด
- บริการเคลื่อนย้ายศพ บริษัทฯ จะประสานงานการเคลื่อนย้ายศพของสมาชิกกลับไปที่ประเทศภูมิลำเนา หรือ ถิ่นพำนักอาศัยในประเทศไทย
- การส่งตัวผู้เยาว์กลับภูมิลาเนา : เมื่อเด็กอายุ 12 ปี หรือน้อยกว่าซึ่งเดินทางไปกับลูกค้าไม่ได้รับการดูแลเนื่องจากลูกค้า บาดเจ็บ บริษัทฯ จะประสานงานจัดการส่งตัวเด็กกลับไปยังสถานที่พักตามปกติ และจัดหาผู้พิทักษ์ดูแลเด็กในระหว่างเดินทาง 
- การจัดเตรียมการเดินทางฉุกเฉินสำหรับครอบครัว/เพื่อน : ตามที่ลูกค้าร้องขอ เมื่อลูกค้าได้เข้ารับการรักษาตัวฉุกเฉินใน โรงพยาบาล บริษัทฯ จะประสานงานการจัดเตรียมการเดินทางให้กับสมาชิกในครอบครัว และ/หรือเพื่อนของลูกค้าเพื่อไปเยี่ยมลูกค้า
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวอลโว่

การบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน Sliver Package

สิทธิประโยชน์สมาชิก Volvo Assistance:  Sliver Package ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี คันละ 1,790 บาท (สำหรับรถยนต์อายุไม่เกิน 10 ปี)
 
- ฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินไม่จากัดจำนวนครั้ง
- ฟรีบริการยก/ลากรถไม่จำกัด จำนวนครั้ง
- ฟรีบริการยก/ลากรถไปยังจุดหมายปลายทางที่ท่านต้องการ ในระยะไม่เกิน 25 กิโลเมตร กิโลเมตรถัดไป กิโลเมตรละ 25 บาท โดยค่าบริการสำหรับกิโลเมตรที่เพิ่มขึ้น ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ
- สำหรับการยก/ลากรถระยะทางไกล (เกินกว่า 50 กม.) ทางศูนย์คอลเซ็นเตอร์จะต่อรองราคาเหมาจ่ายกับผู้ให้บริการยก/ลากรถ โดยคำนวนจากอัตราที่ต่ำกว่า โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน 
- ฟรีบริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชม. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือรถเสีย 
- กรณีล็อครถโดยไม่ตั้งใจ เจ้าหน้าที่จะประสานงานเพื่อนำกุญแจสำรองมาให้ ณ จุดเกิดเหตุ ภายในระยะทาง 20 กม. กรณีที่เกินกว่า 20 กม. คิดค่าบริการ กม.ละ 25 บาท กรณีที่ต้องใช้ช่างกุญแจที่มีความชำนาญเพื่อหาวิธีการเข้าไปในรถนั้นต้องได้รับความยินยอมจากลกูค้าก่อน ซึ่งค่าใช้จ่ายสำหรับช่างในการทำกุญแจลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
- ฟรีน้ำมันไม่เกิน 5 ลิตร ในกรณีเกิดเหตุน้ำมันหมดฉุกเฉิน เพื่อให้ลูกค้าสามารถขับเคลื่อนไปยังสถานีน้ำมันที่ใกล้ที่สุดได้ โดยบริการนี้จำกัดเพียง 1 ครั้งต่อปี
 
 
คำแนะนำสำหรับการบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 
 
1. การบริการทั้งหมดจะจกดเฉพาะรถที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น 
2. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากอุบัติเหตุ จะไม่ครอบคลมุในสิทธิประโยชน์สมาชิกนี้
3. การบริการนจี้ะครอบคลมุเฉพาะรถของลกูค้าที่มีปัญหาขัดข้องในพื้นที่สาธารณะ อาทิถนนสาธารณะ  ซูปเปอร์ไฮเวย์ ที่จอดรถสาธารณะ และที่ส่วนบุคคลเท่านั้น จะขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการช่วยเหลือบนถนนที่ปิดการ จราจร พื้นที่ที่มีการก่อสร้าง หรือบริเวณที่รถบริการไม่สามารถเข้าไปให้บริการได้ เช่น ในสนามแข่งรถ และถนนส่วนบคุคลที่ไม่ อนุญาตให้เข้า 
4. การบริการช่วยเหลือฉุกเฉินของวอลโว่ครอบคลมุเฉพาะรถที่มีปัญหาขัดข้องเท่านั้น ซึ้งไม่รวมถึงค่าเปลี่ยนอะไหล่ต่าง ๆ  
5. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนี้จะงดให้บริการในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ รวมถึงสภาพถนนที่ไม่เอื้ออำนวยให้รถบริการเข้าไป ช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัย 
6. ในการใช้บริการการช่วยเหลือฉุกเฉิน หากใช้เจ้าหน้าที่พนักงานมากกว่า 2 คน หรือใช้รถบริการมากกว่า 2 คัน ค่าใช้จ่าย ส่วนเกินต่าง ๆ ลูกค้าจะเป็นผู้รับผดิชอบเองทั้งหมด 
7. บริการรถลากจะจัดบริการให้เฉพาะรถที่เครื่องยนต์ไม่สามารถสตาร์ททำงานได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย เท่านั้น 
8. สมาชิกสามารถขอรับบริการรถลากได้บ่อยครั้งตามความจำเป็น โดยอัตราค่าบริการรถลากเป็นราคามาตรฐานที่บริษัท กำหนดทั่วประเทศ 
9. ในกรณีการให้บริการรถลากสำหรับรถที่มีการดัดแปลงซึ่งจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์หรือวิธีการพิเศษนอกเหนือจากการลากรถที่ มิได้มีการดัดแปลง ลูกค้าจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเอง 
10. ค่าใช้จ่ายในการผ่านทางต่าง ๆ เช่น สะพานหรือค่าแพขนานยนต์ ลกูค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวอลโว่

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านการแพทย์ Gold Package

 สิทธิประโยชน์สมาชิก Volvo Assistance:  Gold Package คุ้มครองรถใหม่ตลอด 1 ปี, 3 ปี หรือ 5 ปี
 
บริการดังกล่าวนี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ในกรณีที่ลูกค้าประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ และเป็นรถยนต์ที่มีการลงทะเบียนไว้สำหรับโปรแกรม นี้เท่านั้น และลูกค้าจะต้องเดินทาง ห่างจากภูมิลำเนาไม่น้อยกว่า 150 กิโลเมตร เมื่อเกิดเหตุ 
- บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน มอนเดียล แอสซิสแทนซ์ จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานและตั้งอยู่ ใกล้ที่สดุในกรณีที่สมาชิก เกิดอุบัติเหตุและอาการอยู่ในขั้นวิกฤตและสถานพยาบาลท้องถิ่นไม่สามารถให้การรักษาได้ 
- บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเพื่อกลับไปพักฟื้น มอนเดียล แอสซิสแทนซ์ จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อเดินทาง กลับถิ่นพำนักอาศัยในประเทศไทย หลังจากเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล 
– บริการเคลื่อนย้ายศพ มอนเดียล แอสซิสแทนซ์ จะเคลื่อนย้ายศพของสมาชิกกลับไปที่ ถิ่นพำนักอาศัยในประเทศไทย
- การส่งตัวผู้เยาว์กลับภูมิลาเนา : เมื่อเด็กอายุ 12 ปี หรือน้อยกว่าซึ่งเดินทางไปกับลูกค้าไม่ได้รับการดูแลเนื่องจากลูกค้า บาดเจ็บ มอนเดียล แอสซิสแทนซ์จะจัดการส่งตัวเด็กกลบัไปยังสถานที่พักตามปกติ และจัดหาผู้พิทักษ์ดูแลเด็กในระหว่าง เดินทาง 
- การจัดเตรียมการเดินทางฉุกเฉินสำหรับครอบครัวตามที่ลูกค้าร้องขอ เมื่อลูกค้าได้เข้ารับการรักษาตัวฉุกเฉินใน โรงพยาบาล มอนเดียล แอสซิสแทนซ์จะจัดเตรียมการเดินทางให้กับสมาชิกในครอบครัว และ/หรือเพื่อนของลูกค้าเพื่อไปเยี่ยมลูกค้า
 
คำแนะนำสำหรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านการแพทย์ 
 
1. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากภาวะอาการที่เกิดขึ้นอยู่ก่อนแล้ว (Pre-Existing condition) 
2. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายสมาชิกเพื่อเข้ารับการรักษา และ/หรือการเคลื่อนย้ายสมาชิกกลับภูมิลำเนาที่เกินกว่า 1 ครั้งต่อการเจ็บป่วยแต่ละโรคหรือการบาดเจ็บแต่ละครัง้ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี  
3. ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้บริการของ มอนเดียล แอสซิสแทนซ์ และไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลกัษณ์ อักษรล่วงหน้าจาก มอนเดียล แอสซิสแทนซ์ และ/หรือ บริการที่ไม่ได้จดัหาโดย มอนเดียล แอสซิสแทนซ์ ข้อยกเว้นนี้ไม่รวมถึง การเคลื่อนย้ายสมาชิกในกรณีฉุกเฉินเพื่อการรักษา (Emergency Evacuation) จากพื้นที่ห่างไกลหรือถิ่นทุรกันดาร ซึ่งไม่ สามารถติดต่อ มอนเดียล แอสซิสแทนซ์ ล่วงหน้าได้ และการเคลื่อนย้ายที่ล่าช้าอาจเป็นเหตุให้สมาชิกเสียชีวติหรือเป็น อันตรายต่อชีวติได้  
4. กรณีใด ๆ ที่เกิดขึ้นขณะสมาชิกอยู่ภายในระยะทาง 150 กิโลเมตร จากที่พักอาศยัภายในประเทศไทยสำหรับกรณีความ ช่วยเหลือภายในประเทศ  
5. ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายสมาชิกเพื่อเข้ารับการรักษา หรือการเคลื่อนย้ายกลับภูมิลำเนาหรือประเทศไทย หากสมาชิกมี อาการที่ไม่อยู่ในขั้นวิกฤต และ/หรือ ถ้าแพทย์ของ มอนเดียล แอสซิสแทนซ์ เห็นว่าสมาชิกสามารถที่จะรักษาจาก สถานพยาบาลในท้องถิ่นนั้นได้ หรือสามารถรอการรักษาไปจนกระทั่งสมาชิกกลับถึงภูมิลำเนา 
6.  ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายสมาชิกเข้ารับการรักษา หรือการเคลื่อนย้ายสมาชิกกลับภูมิลำเนาในกรณีที่แพทย์ของ มอนเดียล แอสซิสแทนซ์ เห็นว่าสมาชิกสามารถเดินทางได้ในฐานะผู้โดยสารปกติที่ไม่ต้องมีแพทย์คอยติดตามดูแล 
7. ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการทำร้ายร่างกายตนเอง ฆ่าตัวตาย ติดยา ติดแอลกอฮอล์  
8. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อสมาชิกมีอายุเกิน 71 ปีในวนัที่ได้รับบริการ
 

 

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวอลโว่

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน Gold Package

 สิทธิประโยชน์สมาชิก Volvo Assistance:  Gold Package คุ้มครองรถใหม่ตลอด 1 ปี, 3 ปี หรือ 5 ปี
 
 บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้านจำกัดจำนวน 2 (สอง) ครัง้ในระยะเวลาหนึ่งปี โดยในสิทธิประโยชน์แต่ละครั้งนั้นมีค่าบริการ 24 ชั่วโมงและค่าแรง โดยจำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง
  - ฟรีบริการช่วยเหลือเรื่องเครื่องเครื่องปรับอากาศ ในกรณีที่ ระบบปรับอากาศขัดข้องหรือเกิดการชำรุดเสียหาย และ ไม่สามารถใช้งานได้  
- ฟรีบริการช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับระบบประปา ในกรณี ระบบท่อประปาหรือท่อระบายน้ำไม่สามารถใช้การได้หรือเกิดการ ชำรุดเสียหาย หรือรางน้ำและท่อสบูน้ำส่งผลกระทบกับท่อระบายน้ำภายในที่พักอาศัยของคุณ 
- ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเรื่องไฟฟ้าภายในบ้าน ในกรณีระบบอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าขัดข้องหรือชำรุดเสียหายอย่างสิ้นเชิง โดย เกิดขึ้นอย่างฉบัพลัน 
- ฟรีบริการช่วยเหลือเกี่ยวกับตู้เย็นหรือเครื่องแช่แข็ง และเครื่องทำน้ำร้อน  ในกรณีขัดข้องหรือชำรุดเสียหายอย่างสิ้นเชิง โดย เกิดขึ้นอย่างฉบัพลัน 
- ฟรีบริการช่วยเหลือทางกุญแจบ้าน ในกรณีที่กุญแจที่พักสูญหายซึ่งคุณไม่มีกุญแจสำรองในขณะนั้นหรือไม่สามารถเข้าที่พัก อาศัยของคุณได้ 
- ฟรีบริการกำจัดสตัว์ดุร้ายที่ไม่พึงประสงค์ให้หมดไปจากที่พักอาศัย เช่น งู ต่อ แตน
 
คำแนะนำสำหรับ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน 
 
1. ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุมติจากบริษัทก่อน โดยทางผู้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ต้องดำเนินการแจ้งบริษัทก่อนที่จะดำเนนิการใด ๆ 
2. เหตุฉุกเฉิน หรือ ความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่คุณได้ล่วงรู้ก่อนที่สัญญาการบริการและการคุ้มครองจะมีผล บังคับใช้
3. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ต้องกระทำเป็นกิจวัตรสำหรับอุปกรณ์ หรือบริการต่าง ๆ ภายในบ้าน 
4. การซ่อมแซมระบบ หรืออุปกรณ์ใด ๆ ก็ตามที่ไม่ได้ผ่านการติดตั้ง ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา ตามคำแนะนำของผู้ผลิต หรือ นำไปใช้หรือดัดแปลงแก้ไขอย่างผิดวิธี หรือมีข้อบกพร่องหรือไม่มีประสิทธิภาพอันเนื่องจากความบกพร่องของผู้ผลิต 
5. ค่าวสัดุหรือค่าแรงที่อยู่ในความคุ้มครองจากการรับประกันของผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่ายหรือช่างติดตั้ง

 

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวอลโว่

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมระดับพรีเมี่ยม Gold Package

 สิทธิประโยชน์สมาชิก Volvo Assistance:  Gold Package คุ้มครองรถใหม่ตลอด 1 ปี, 3 ปี หรือ 5 ปี
 
กรณีที่รถยนต์ของสมาชิกเกิดขัดข้องในรัศมีเกินกว่า 100 กม. จากบ้านและต้องนำรถเข้าศูนย์บริการอย่างเป็นทางการ และไม่สามารถ ซ่อมแซมให้แล้วเสร็จได้ภายในวันเดียวกัน ทางบริษัทฯให้ท่านเลือกใช้บริการดังต่อไปนี้
- บริการโรงแรมที่พักไม่เกิน 2 คืนสำหรับสมาชิกและผู้โดยสารไม่เกิน 4 ท่าน ภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาทต่อวัน ท่านต่อคืน บริการนี้ครอบคลมุเฉพาะค่าห้องเท่านั้นส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น อาหาร,เครื่องดื่ม,โทรศัพท์, และอื่น ๆ สมาชิกเป็นผู้จ่าย 
- ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดตั๋วรถไฟชั้น 1 หรือ รถโดยสารปรับอากาศ เพื่อไปยังจุดหมายที่ท่านต้องการ หรือบ้านสำหรับสมาชิก และผู้โดยสารไม่เกิน 4 คน