SEDAN
ESTATE/HATCHBACK
SUV/CROSSOSVER
SEDAN
ESTATE/HATCHBACK
SUV/CROSSOSVER

WEARNES TIPS

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน Gold Package

 สิทธิประโยชน์สมาชิก Volvo Assistance:  Gold Package คุ้มครองรถใหม่ตลอด 1 ปี, 3 ปี หรือ 5 ปี
 
 บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้านจำกัดจำนวน 2 (สอง) ครัง้ในระยะเวลาหนึ่งปี โดยในสิทธิประโยชน์แต่ละครั้งนั้นมีค่าบริการ 24 ชั่วโมงและค่าแรง โดยจำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง
  - ฟรีบริการช่วยเหลือเรื่องเครื่องเครื่องปรับอากาศ ในกรณีที่ ระบบปรับอากาศขัดข้องหรือเกิดการชำรุดเสียหาย และ ไม่สามารถใช้งานได้  
- ฟรีบริการช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับระบบประปา ในกรณี ระบบท่อประปาหรือท่อระบายน้ำไม่สามารถใช้การได้หรือเกิดการ ชำรุดเสียหาย หรือรางน้ำและท่อสบูน้ำส่งผลกระทบกับท่อระบายน้ำภายในที่พักอาศัยของคุณ 
- ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเรื่องไฟฟ้าภายในบ้าน ในกรณีระบบอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าขัดข้องหรือชำรุดเสียหายอย่างสิ้นเชิง โดย เกิดขึ้นอย่างฉบัพลัน 
- ฟรีบริการช่วยเหลือเกี่ยวกับตู้เย็นหรือเครื่องแช่แข็ง และเครื่องทำน้ำร้อน  ในกรณีขัดข้องหรือชำรุดเสียหายอย่างสิ้นเชิง โดย เกิดขึ้นอย่างฉบัพลัน 
- ฟรีบริการช่วยเหลือทางกุญแจบ้าน ในกรณีที่กุญแจที่พักสูญหายซึ่งคุณไม่มีกุญแจสำรองในขณะนั้นหรือไม่สามารถเข้าที่พัก อาศัยของคุณได้ 
- ฟรีบริการกำจัดสตัว์ดุร้ายที่ไม่พึงประสงค์ให้หมดไปจากที่พักอาศัย เช่น งู ต่อ แตน
 
คำแนะนำสำหรับ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน 
 
1. ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุมติจากบริษัทก่อน โดยทางผู้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ต้องดำเนินการแจ้งบริษัทก่อนที่จะดำเนนิการใด ๆ 
2. เหตุฉุกเฉิน หรือ ความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่คุณได้ล่วงรู้ก่อนที่สัญญาการบริการและการคุ้มครองจะมีผล บังคับใช้
3. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ต้องกระทำเป็นกิจวัตรสำหรับอุปกรณ์ หรือบริการต่าง ๆ ภายในบ้าน 
4. การซ่อมแซมระบบ หรืออุปกรณ์ใด ๆ ก็ตามที่ไม่ได้ผ่านการติดตั้ง ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา ตามคำแนะนำของผู้ผลิต หรือ นำไปใช้หรือดัดแปลงแก้ไขอย่างผิดวิธี หรือมีข้อบกพร่องหรือไม่มีประสิทธิภาพอันเนื่องจากความบกพร่องของผู้ผลิต 
5. ค่าวสัดุหรือค่าแรงที่อยู่ในความคุ้มครองจากการรับประกันของผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่ายหรือช่างติดตั้ง