SEDAN
ESTATE/HATCHBACK
SUV/CROSSOSVER
SEDAN
ESTATE/HATCHBACK
SUV/CROSSOSVER

WEARNES TIPS

การบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน Sliver Package

สิทธิประโยชน์สมาชิก Volvo Assistance:  Sliver Package ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี คันละ 1,790 บาท (สำหรับรถยนต์อายุไม่เกิน 10 ปี)
 
- ฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินไม่จากัดจำนวนครั้ง
- ฟรีบริการยก/ลากรถไม่จำกัด จำนวนครั้ง
- ฟรีบริการยก/ลากรถไปยังจุดหมายปลายทางที่ท่านต้องการ ในระยะไม่เกิน 25 กิโลเมตร กิโลเมตรถัดไป กิโลเมตรละ 25 บาท โดยค่าบริการสำหรับกิโลเมตรที่เพิ่มขึ้น ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ
- สำหรับการยก/ลากรถระยะทางไกล (เกินกว่า 50 กม.) ทางศูนย์คอลเซ็นเตอร์จะต่อรองราคาเหมาจ่ายกับผู้ให้บริการยก/ลากรถ โดยคำนวนจากอัตราที่ต่ำกว่า โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน 
- ฟรีบริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชม. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือรถเสีย 
- กรณีล็อครถโดยไม่ตั้งใจ เจ้าหน้าที่จะประสานงานเพื่อนำกุญแจสำรองมาให้ ณ จุดเกิดเหตุ ภายในระยะทาง 20 กม. กรณีที่เกินกว่า 20 กม. คิดค่าบริการ กม.ละ 25 บาท กรณีที่ต้องใช้ช่างกุญแจที่มีความชำนาญเพื่อหาวิธีการเข้าไปในรถนั้นต้องได้รับความยินยอมจากลกูค้าก่อน ซึ่งค่าใช้จ่ายสำหรับช่างในการทำกุญแจลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
- ฟรีน้ำมันไม่เกิน 5 ลิตร ในกรณีเกิดเหตุน้ำมันหมดฉุกเฉิน เพื่อให้ลูกค้าสามารถขับเคลื่อนไปยังสถานีน้ำมันที่ใกล้ที่สุดได้ โดยบริการนี้จำกัดเพียง 1 ครั้งต่อปี
 
 
คำแนะนำสำหรับการบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 
 
1. การบริการทั้งหมดจะจกดเฉพาะรถที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น 
2. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากอุบัติเหตุ จะไม่ครอบคลมุในสิทธิประโยชน์สมาชิกนี้
3. การบริการนจี้ะครอบคลมุเฉพาะรถของลกูค้าที่มีปัญหาขัดข้องในพื้นที่สาธารณะ อาทิถนนสาธารณะ  ซูปเปอร์ไฮเวย์ ที่จอดรถสาธารณะ และที่ส่วนบุคคลเท่านั้น จะขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการช่วยเหลือบนถนนที่ปิดการ จราจร พื้นที่ที่มีการก่อสร้าง หรือบริเวณที่รถบริการไม่สามารถเข้าไปให้บริการได้ เช่น ในสนามแข่งรถ และถนนส่วนบคุคลที่ไม่ อนุญาตให้เข้า 
4. การบริการช่วยเหลือฉุกเฉินของวอลโว่ครอบคลมุเฉพาะรถที่มีปัญหาขัดข้องเท่านั้น ซึ้งไม่รวมถึงค่าเปลี่ยนอะไหล่ต่าง ๆ  
5. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนี้จะงดให้บริการในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ รวมถึงสภาพถนนที่ไม่เอื้ออำนวยให้รถบริการเข้าไป ช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัย 
6. ในการใช้บริการการช่วยเหลือฉุกเฉิน หากใช้เจ้าหน้าที่พนักงานมากกว่า 2 คน หรือใช้รถบริการมากกว่า 2 คัน ค่าใช้จ่าย ส่วนเกินต่าง ๆ ลูกค้าจะเป็นผู้รับผดิชอบเองทั้งหมด 
7. บริการรถลากจะจัดบริการให้เฉพาะรถที่เครื่องยนต์ไม่สามารถสตาร์ททำงานได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย เท่านั้น 
8. สมาชิกสามารถขอรับบริการรถลากได้บ่อยครั้งตามความจำเป็น โดยอัตราค่าบริการรถลากเป็นราคามาตรฐานที่บริษัท กำหนดทั่วประเทศ 
9. ในกรณีการให้บริการรถลากสำหรับรถที่มีการดัดแปลงซึ่งจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์หรือวิธีการพิเศษนอกเหนือจากการลากรถที่ มิได้มีการดัดแปลง ลูกค้าจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเอง 
10. ค่าใช้จ่ายในการผ่านทางต่าง ๆ เช่น สะพานหรือค่าแพขนานยนต์ ลกูค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย